آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید

نظرات زبان آموزان و والدین

ما منتظر نظرات شما هستیم

زبان آموز - محصل

محمد حسینیان

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

والدین - کارمند اداره پست

مرضیه محمدی

والدین - کارمند اداره پست

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند

زبان آموز - محصل

علی افضلی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

زبان آموز - محصل

محمد ارزانی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

والدین - مدیریت بانک

محدثه ربانی

والدین - مدیریت بانک

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند

والدین - کارمند آتشنشانی

اصغر محمدی

والدین - کارمند آتشنشانی

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند