آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید

قوانین و مقررات

۱- رعایت نظم و انظبا‍‍ط در هنگام ورود و خروج از آموزشگاه                                                       

 

۲- استفاده از لباس و پوشش مناسب با شئون اخلاقی و اسلامی                                               

 

۳- خودداری از به همراه داشتن وسایل غیرمجاز  به محیط آموزشگاه                                           

 

۴- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری تجهیزات آموزشگاه                              

 

۵- اجتناب از هرگونه آرایش خلاف شئون اخلاقی                                                                       

 

۶- خودداری از غیبت غیر موجه و حتی الامکان غیبت موجه                                                        

 

۷- خودداری از هرگونه تجمع در مقابل درب آموزشگاه                                                                                                                             

 

۸- خاموش کردن تلفن همراه در کلاس درس            

 

بدیهی است که رعایت مقررات فوق ضمن ایجاد امنیت  آرامش برای همگان معرف شخصیت، متانت و وقار شما نیز خواهد بود.